Přeskočit na obsah
Home » LOGOPEDICKÁ TŘÍDA 

LOGOPEDICKÁ TŘÍDA 

  Naše logopedická třída je zaměřena na vzdělávání dětí přeškolního věku s narušenou komunikační schopností. Děti do naší třídy jsou přijímány na základě doporučení Speciálně pedagogického centra logopedického (SPC), Bruntál.

  V naší třídě pracujeme s dětmi ve věku 4 – 7 let. S ohledem na jedinečnost každého dítěte rozvíjíme jeho individuální schopnosti a dovednosti. Našim cílem je podporovat v dětech přirozený zájem o objevování, vzdělávání a učení formou hry. Při naplňování tohoto cíle je pro nás mimo jiné důležitá vzájemná spolupráce s rodinou. Náš třídní vzdělávací program se opírá o speciálněpedagogické metody. Ve třídě pracují učitelka MŠ, speciální pedagog, asistentka pedagoga a logopedický asistent. Podle potřeby využíváme školního speciálního pedagoga/logopeda.

  Jaké jsou výhody logopedické třídy?

  • snížený počet dětí (13 – 15 dětí) ,
  • individuální přístup ke každému dítěti – respektování individuálních potřeb, pracovního tempa….
  • Pravidelná každodenní speciální logopedická péče individuální i skupinová
  • Nadstandartní vybavení třídy didaktickými i kompenzačními pomůckami, odbornou literaturou, hrami rozvíjejícími komunikační dovednosti dětí, hračkami pro jemnou i hrubou motoriku, logopedickými programy
  • Úzká spolupráce s rodinou a pravidelná docházka do MŠ, která je základem veškerého pokroku v oblasti nápravy řeči

  Jaké vady jsou předmětem zařazení dítěte do logopedické třídy?

  • různé formy nemluvnosti
  • opožděný vývoj řeči
  • těžší formy dyslálie tzn. špatná výslovnost hlásek nebo skupin hlásek (dítě mluví, ale není mu rozumět)
  • vývojová dysfázie tzn. narušený vývoj řeči, kdy dítě skoro všemu rozumí, ale málo co je schopno říct
  • zadrhávání v řeči, koktavost, huhňavost   
  • sluchové problémy dětí
  • ztížené jazykové prostředí např. u dětí jiné národnosti

  Jak postupovat, máte–li zájem o zařazení dítěte do logopedické třídy?

  Navštěvuje – li vaše dítě naši mateřskou školu, prochází logopedickou depistáží, na základě které zjistíme stav vývoje řeči dítěte.  V případě, že je zjištěna závažnější vada řeči, která vyžaduje intenzivní logopedickou péči, je doporučeno zařazení do logopedické třídy.

  Aby mohlo být vaše dítě zařazeno do logopedické třídy, musí absolvovat vyšetření školským poradenským zařízením.