Přeskočit na obsah
Home » O nás

O nás

Historie budovy

Budova, kde nyní sídlí naše mateřské škola, léta nazývaná „Mahenka“,  byla postavena v 30. letech 20. století na místě zvaném Bělidlo jako nová česká menšinová škola.

Po pětiletém úsilí dosáhla česká menšina v Bruntále toho, že měla konečně vlastní budovu na vlastním pozemku s velkým letním hřištěm a přírodním bazénem ke koupání…

Přestěhováním do této budovy skončila jedna etapa činnosti školy a snahy české menšiny v Bruntále a bylo třeba se rozhlédnout šířeji.

Ve skutečnosti hospodářská krize postihla i zdejší menšinovou školu, ale ta byla  i nadále vedle Matice Opavské – spolku Praděd významným činitelem v životě asi 400 obyvatel města Bruntálu, kteří se v roce 1931 hlásili při sčítání jako Češi.

Charakteristika školy

Mateřská školka je 5-ti třídní s jednou speciální logopedickou třídou, se stanovenou kapacitou max. 120 dětí.

Poslání, vize a cíle školy

Naším cílem je umožnit všem dětem prožít den v mateřské školce plný radosti, volnosti, krásných vztahů a nevšedních zážitků. Podpořit dětskou zvídavost, radost z objevovaného, z dobrých skutků pro kamaráda, pro všechny živé bytosti kolem sebe. Vytvořit podmínky pro získání rodičů, dát možnost rodičům zapojit se tvořivě do předškolního vzdělávání. Prožívat radostné dny společně s dětmi a pedagogy.

V mateřské školce se zaměřujeme na uvědomělé ovládání vlastního těla a jeho pohybů a nabízíme co nejširší škálu pohybových dovedností.

K tomu je třeba vytvářet prostorové podmínky a vhodně vybavit prostor školy i zahrady nářadím a pomůckami.

Na základě sledování je pak třeba se zaměřit na odstraňování pohybových nedostatků jednotlivců i skupin a zároveň dostatečně podněcovat děti s velmi dobrými pohybovými předpoklady. Vycházíme z přesvědčení i ze zkušeností, že pohyb je základní potřebou dítěte a je spojen s vývojem tělesným, psychickým i sociálním.

Dítě předškolního věku prochází velmi výrazným biologickým a fyziologickým vývojem. S tím je spojena funkční úroveň orgánů těla a rozvoj pohybových dovedností. Zanedbání nebo omezení tohoto vývoje může brzdit celkový rozvoj dítěte a bránit využití jeho psychického a intelektuálního potenciálu.
Učitelka by měla pohledem rozeznat hlavní odchylky a nedostatky v držení těla a snažit se jim předcházet i je vyrovnávat. Při podezření na výraznější odchylku upozorní rodiče a doporučí návštěvu lékaře.
Učitelky spolupracují s rehabilitační sestrou Lenkou Čuperovou, která pomohla učitelkám zhodnotit vhodnost výběru cviků pro danou věkovou kategorii.

Podmínky výchovy a vzdělávání

Materiální podmínky

Budova školy

Mateřská školka Komenského, léta nazývaná „Mahenka“ se nachází téměř ve středu města Bruntál. Z historie vyplývá, že budova byla postavena v roce 1930 pro českou menšinovou školu. Při jejich dokončení se změnila situace natolik, že do ní musely být umístěny všechny české školy (mateřská, obecní i měšťanská).

Mateřská školka má dva vchody. Je rozdělena na dvě části. V jedné části se nachází druhá, pátá, čtvrtá třída a ředitelna, ve druhé části jsou první, třetí a logopedická třída. Prostory budovy jsou atypické. Velkou výhodou jsou samostatné prostory pro cvičení (tělocvična je dobře vybavená nářadím i náčiním), pro stravování (jídelna, kuchyně) a pro odpočinek (lehárny).
Interiér 1. třídy tvoří prostor, který se skládá ze dvou vzájemně propojených místností. V první z nich mají děti možnost hrát si v koutcích, věnovat se konstruktivním hrám. Třída je vybavena velkým množstvím stavebnic. Druhá místnost je vyhrazena  k pohybovým a hudebním aktivitám,  k dramatickým hrám a slouží také jako odpočívárna. Od školního roku 2016/2017 přijímáme i děti 2,5 leté, pro které byla zřízena pracovní pozice chůvy financována z dotace OP VVV – šablony a byla zřízena výdejna jídla s jídelnou pro děti z 1.třídy.

Druhá třída je pro děti 3-4leté, nachází se v přízemí budovy a je propojena s hernou, která také slouží ke cvičení i odpolednímu odpočinku.
Prostor před druhou třídou a ředitelnou tvoří velká hala na které jsou umístěny stojany ve tvarech stromů, kde vystavují děti své výtvarné práce.
Vyzdobeným schodištěm se dostaneme do prvního poschodí, které tvoří opět hala, ze které se dostaneme do tělocvičny, páté a čtvrté třídy. Prostor haly děti obou tříd rády a denně využívají ke spontánním hravým aktivitám. V hale nově vznikl jídelní kout, kde se děti mohou samy obsloužit a nasvačit dle vlastního rozhodnutí. Pátá třída je barevná a zařízená tak, aby děti vedla k naprosté samostatnosti. Jsou zde nejstarší děti  a děti s odkladem školní docházky. Čtvrtá třída je nově zřízena. Je malá, útulná, vybavená spoustou hraček a pomůcek. Děti ze 4. speciální logopedické třídy i z 5. třídy se mohou rozhodnout, kde chtějí trávit ranní hry a rozvinout si svoji aktivitu na hale, v páté, nebo ve čtvrté třídě.

Tělocvičnu využívají děti ze všech tříd ke cvičení. Čtvrtá, pátá a logopedická třída  zde cvičí každý den a ostatní třídy jednou týdně. Úzká spojovací chodba nás zavede do druhé budovy do 3. třídy, kterou navštěvují děti 4-5leté. Zbouráním dělící příčky nám vznikla otevřená třída s hernou a  s hracími koutky. Zde mají děti dostatek prostoru pro různé aktivity, ale i pro ranní  cvičení.
Nad 3. třídou se nachází Logopedická třída. Skládá se ze dvou menších místností, které jsou útulné a velmi vhodné pro individuální i tvořivé činnost dětí, ale také pro odpočinek. Je vybavena spoustou pomůcek, které pomáhají rozvíjet správnou výslovnost, motoriku mluvidel, jemnou a hrubou motoriku i grafomotoriku, zrakové , sluchové vnímání.
Ke každé třídě patří samostatná hygienická místnost, která odpovídá hygienický normám. 

Školní zahrada

Pozemek školní zahrady je veliký, prostorný, členitý a plný zeleně. V roce 2013 se nám podařilo získat dotaci z evropských fondů na  vybudování části zahrady v přírodním stylu. Vše se podařilo a 2.října 2014 jsme otevřeli  novou přírodní zahradu, která je rozdělena do několika zón. Nachází se zde hrací aktivity, zahradnictví se zahradním domkem a kompostištěm, hradiště, loď s ostrovem, Indiánská vesnice, důl, altánek i ohniště. Byly zde vysázeny ovocné stromy i keře, živý plot a vrbový tunel. V roce 2015 jsme opět získali dotaci a zahájili druhou etapu Přírodní zahrady. Taktéž byla slavnostně otevřena v říjnu 2015 a všichni si užíváme  dřevěný domek s pracovními ponky pro děti, houpačky, pískoviště s domečkem, hmatový chodníček, lanové průlezky, mlhoviště, hmyzí domeček i vrbové iglů s tunelem. V roce 2016 jsme pořídili 8 dřevěných stolů a 16 lavic na školní zahradu, které nás slouží hlavně pro společné akce s rodiči. V roce 2017 jsme zažádali o dotaci z MŽP potřetí a opět uspěli. Vybudovali jsme další pískoviště s kuchyňkou a s kůly pro zastínění, houpací hnízda, auto na pružinách, zahradní xylofon, vodní prvek i statické chůdy pro pohybové aktivity. Společnou akcí s rodiči jsme zahradu v září 2019 slavnostně otevřeli.

Pomůcky, školní potřeby a vybavení

V roce 2013 byly zrekonstruovány toalety 5.třídy, vybouraná příčka ve 3.třídě, vybavena 5.třída novým barevným nábytkem a skříněmi na matrace.  V 1.třídě byl v umývárně nainstalován sprchový kout a nové pisoáry, ve třídě zakoupeny stoly a v šatnách přidány poličky pro dětské oblečení. Také nám přibyla logopedická třída, kterou jsme vybudovali z bývalé lehárny 5.třídy. Třída byla vybavena nábytkem z 5.třídy a vybavena  hračkami, stavebnicemi, ale hlavně speciálními pomůckami a metodickým materiálem pro děti s vadami řeči. Byly vyměněny koberce ve 4. a 3.třídě.
V roce 2014 jsme vyměnili všechny vchodové dveře a vybudovali nové dveře pro bezpečný východ na školní zahradu. Vybourali jme všechny zárubně a vyměnili dveře v suterénu a vybudovali novou šatnu pro kuchařky. Vybudovali jsme novou kuchyňku a jídelní kout pro děti z 5.třídy. Ve dvou třídách byly vyměněny koberce v hernách. V roce 2015 jsme zrekonstruovali hlavní vchod, odstranili staré obložení ze stěn. V 5.třídě byla repasována okna, odstraněno obložení a vyměněna topná tělesa. Byla nainstalována interaktivní tabule, kterou jsme mohli pořídit díky dotaci MŠMT Logopedická prevence .V roce 2016 byly vybudována výdejna jídla s jídelnou pro děti v 1. třídě.
V rámci zapojení do projektu Jihočeské univerzity Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích – Čtenářská pregramotnost jsme získali v roce 2018 interaktivní polohovací  tablet a také další pomůcky pro rozvíjení čtenářské pregramotnosti u dětí v předškolním věku. V roce 2019 bylo zakoupeno 13 tabletů v rámci Šablon II. – ICT- výuka pro děti v MŠ. Mateřská školka je dobře vybavena pomůckami i hračkami, které se každý rok doplňují.

Knihy

V každé třídě se nachází dětská knihovna, která se neustále doplňuje novými tituly. Knihy jsou v dobrém stavu.
Učitelská knihovna se taktéž vybavuje novými tituly, které obohacují práci učitelek. V rámci zapojení do projektu (Čtenářský pregramotnost) jsme taktéž získali desítky kvalitních dětských knih, doporučených od odborníků pro předškolní děti.

Technické zázemí

Mateřská školka je vybavena  počítači, tiskárnou, kopírkami, notebooky, fotoaparáty. V každé třídě je radiomagnetofon a CD přehrávač. Ve třech třídách jsou  tiskárny s kopírkou. Ve školce jsou dva video přehrávače, v 5.třídě je interaktivní tabule, tiskárna s kopírkou na formát A3 a 13 tabletů pro děti. V tělocvičně MŠ je interaktivní polohovací tablet a interaktivní zesilovací bedna. Mateřská škola má elektronické  zabezpečení vchodů videotelefony a chystáme SW otvírač pro vstupy do MŠ přes osobní čipy.