Přeskočit na obsah
Home » Volné místa na odl. pracovišti Smetanova 21, ve třídě zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona

Volné místa na odl. pracovišti Smetanova 21, ve třídě zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona

  Volné místa na odl. pracovišti Smetanova 21 ve třídě zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona pro děti s tělesným, zrakovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, souběžným postižením více vadami, autismem

  Třída pro děti se závažnými vadami řeči

  Tato třída je určena pro děti se závažnými vadami řeči – patří tam neurotické poruchy řeči (mutismus, elektivní mutismus, surdomutismus). Poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost). Poruchy artikulace (dyslalie, dysartrie).

   Do těchto tříd jsou zařazení také žáci s poruchou aktivity a pozornosti, středně těžkými vadami řeči, poruchou autistického spektra nebo s kombinovaným postižením. 

  Dětem je věnována cílená péče během celého dne, ve třídě je menší počet žáků (do 4). Materiál k osvojení a procvičování je volen s ohledem na potíže. Přizpůsobeno je také tempo práce, hodnocení je diferencované podle stupně vady, tolerantní k potížím.

  Pracují zde logopedické asistentky, které mají potřebné odborné vzdělání i mnohaletou zkušenost. Odborným garantem je speciální pedagog Mgr. Lenka Matušíková, která pravidelně navštěvuje tuto třídu a vede logopedickou nápravu dětí. Učitelky systematicky cvičí s každým dítětem.

  Vzdělávání probíhá podle ŠVP, není redukované oproti běžným třídám. Nad rámec běžné výuky je poskytována logopedická péče. Po překonání potíží bývá dítě přeřazeno do běžné třídy.


  Proč zvolit tuto třídu.

  – každodenní cílená náprava potíží

  – individuální přístup v málopočetné třídě

  – péče speciálního pedagoga

  – tolerantní hodnocení, individuální tempo

  – vlídnější prostředí pro děti s potížemi, snadnější začlenění do kolektivu

   K zařazení do logopedické třídy je třeba předložit vyjádření školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP).