O nás

Charakteristika školy

Mateřská školka je 6-ti třídní s jednou speciální logopedickou třídou, se stanovenou kapacitou max. 120 dětí.

Poslání, vize a cíle školy

Naším cílem je umožnit všem dětem prožít den v mateřské školce plný radosti, volnosti, krásných vztahů a nevšedních zážitků. Podpořit dětskou zvídavost, radost z objevovaného, z dobrých skutků pro kamaráda, pro všechny živé bytosti kolem sebe. Vytvořit podmínky pro získání rodičů, dát možnost rodičům zapojit se tvořivě do předškolního vzdělávání. Prožívat radostné dny společně s dětmi a pedagogy.

V mateřské školce se zaměřujeme na uvědomělé ovládání vlastního těla a jeho pohybů a nabízíme co nejširší škálu pohybových dovedností.

K tomu je třeba vytvářet prostorové podmínky a vhodně vybavit prostor školy i zahrady nářadím a pomůckami.

Na základě sledování je pak třeba se zaměřit na odstraňování pohybových nedostatků jednotlivců i skupin a zároveň dostatečně podněcovat děti s velmi dobrými pohybovými předpoklady. Vycházíme z přesvědčení i ze zkušeností, že pohyb je základní potřebou dítěte a je spojen s vývojem tělesným, psychickým i sociálním.

Dítě předškolního věku prochází velmi výrazným biologickým a fyziologickým vývojem. S tím je spojena funkční úroveň orgánů těla a rozvoj pohybových dovedností. Zanedbání nebo omezení tohoto vývoje může brzdit celkový rozvoj dítěte a bránit využití jeho psychického a intelektuálního potenciálu.
Učitelka by měla pohledem rozeznat hlavní odchylky a nedostatky v držení těla a snažit se jim předcházet i je vyrovnávat. Při podezření na výraznější odchylku upozorní rodiče a doporučí návštěvu lékaře.
Učitelky spolupracují s rehabilitační sestrou Lenkou Čuperovou, která pomohla učitelkám zhodnotit vhodnost výběru cviků pro danou věkovou kategorii.

Podmínky výchovy a vzdělávání

Materiální podmínky

Budova školy
Mateřská školka Komenského, léta nazývaná "Mahenka" se nachází téměř ve středu města Bruntál. Z historie vyplývá, že budova byla postavena v roce 1930 pro českou menšinovou školu. Při jejich dokončení se změnila situace natolik, že do ní musely být umístěny všechny české školy (mateřská, obecní i měšťanská).

Mateřská školka má dva vchody. Je rozdělena na dvě části. V jedné části se nachází druhá, pátá, logopedická třída a ředitelna, ve druhé části jsou první, třetí a čtvrtá třída. Prostory budovy jsou atypické. Velkou výhodou jsou samostatné prostory pro cvičení ( tělocvična je dobře vybavená nářadím i náčiním), pro stravování (jídelna, kuchyně) a pro odpočinek (lehárny).
Interiér 1. třídy tvoří prostor, který se skládá ze dvou vzájemně propojených místností. V první z nich mají děti možnost hrát si v koutcích, věnovat se konstruktivním hrám. Třída je vybavena velkým množstvím stavebnic. Druhá místnost je vyhrazena  k pohybovým a hudebním aktivitám,  k dramatickým hrám a slouží také jako odpočívárna. Od školního roku 2016/2017 jsme přijali i děti 2,5 leté, pro které byla zřízena pracovní pozice chůvy financována z dotace OP VVV - šablony a byla zřízena výdejna jídla s jídelnou pro děti z 1.třídy.

Druhá třída je pro děti 3-4leté, nachází se v přízemí budovy a je propojena s hernou, která také slouží ke cvičení i odpolednímu odpočinku.
Prostor před druhou třídou a ředitelnou tvoří velká hala, kde je uprostřed umístěna  skluzavka. Zde často tráví čas rodiče s dětmi, skluzavka je u dětí velmi oblíbená. Po stranách haly jsou umístěny stojany ve tvarech stromů, kde vystavují děti své výtvarné práce.
Vyzdobeným schodištěm se dostaneme do prvního poschodí, které tvoří opět hala  ze které se dostaneme do tělocvičny, páté a logopedické třídy. Prostor haly děti obou tříd rády a denně využívají ke spontánním hravým aktivitám. V hale nově vznikl jídelní kout, kde se děti mohou samy obsloužit a nasvačit dle vlastního rozhodnutí. Pátá třída je barevná a zařízená tak, aby děti vedla k naprosté samostatnosti. Jsou zde nejstarší děti  a děti s odkladem školní docházky. Logopedická třída je nově zřízena. Je malá, útulná, vybavená spoustou speciálních pomůcek pro práci s dětmi s vadami řeči.  Děti z logopedické i 5. třídy se mohou rozhodnout, kde chtějí trávit ranní hry a rozvinout si svoji aktivitu na hale, v páté, nebo logopedické třídě.

Tělocvičnu využívají děti všech tříd ke cvičení. Čtvrtá, pátá a logopedická třída  zde cvičí každý den a ostatní třídy jednou týdně. Úzká spojovací chodba nás zavede do druhé budovy do 3. třídy, kterou navštěvují děti 4-5leté. Zbouráním dělící příčky nám vznikla otevřená třída s hernou a  s hracími koutky. Zde mají děti dostatek prostoru pro různé aktivity, ale i pro ranní  cvičení.
Nad 3. třídou se nachází 4. třída pro děti 5-6leté. Skládá se ze dvou menších místností, které jsou útulné a velmi vhodné pro individuální i tvořivé činnost dětí, ale také pro odpočinek.
Ke každé třídě patří samostatná hygienická místnost, která odpovídá hygienický normám. 

DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE NEJSOU OMEZOVÁNY, MOHOU DLE LIBOSTI VYUŽÍT KTERÉHOKOLIV PROSTORU PRO SVOU HRU A TVOŘIVOU ČINNOST.

Školní zahrada
Pozemek školní zahrady je veliký, prostorný, členitý a plný zeleně. V roce 2013 se nám podařilo získak dotaci z evropkých fondů na  vybudování části zahrady v přírodním stylu. Vše se podařilo a 2.října 2014 jsme otevřeli  novou přírodní zahradu, která je rozdělena do několika zón. Nachází se zde hrací aktivity, zahradnictví se zahradním domkem a kompostištěm, hradiště, loď s ostrovem, Indiánská vesnice, důl,altánek i ohniště. Byly zde vysázeny ovocné stromy i keře, živý plot, vrbový tunel, skalka i vřesoviště. V roce 2015 jsme opět získali dotaci a zahájili druhou etapu Přírodní zahrady. Taktéž byla oslavnostně otevřena v říjnu 2015 a všichni si užíváme  dřevěný domek s pracovními ponky pro děti, houpačky, pískoviště s domečkem, hmatový chodníček, lanové průlezky, mlhoviště, hmyzí domeček i vrbové iglů s tunelem. V roce 2016 jsme pořídili 8 dřevěných stolů a 16 lavic na školní zahradu, které nás slouží hlavně pro společné akce s rodiči.

Pomůcky, školní potřeby a vybavení
V roce 2013 byly zrekonstruovány toalety 5.třídy, vybouraná příčka ve 3.třídě, vybavena 5.třída novým barevným nábytkem a skříněmi na matrace.  V 1.třídě byl v umývárně nainstalován sprchový kout a nové pisoáry, ve třídě zakoupeny stoly a v šatnách přidány poličky pro dětské oblečení. Také nám přibyla logopedická třída, kterou jsme vybudovali z bývalé lehárny 5.třídy. Třída byla vybavena nábytem z 5.třídy a vybavena  hračkami, stavebnicemi, ale hlavně speciálními pomůckami a metodickým materiálem pro děti s vadami řeči. Byly vyměněny koberce ve 4. a 3.třídě.
V roce 2014 jsme vyměnili všechny vchodové dveře a vybudovali nové dveře pro bezpečný východ na školní zahradu. Vybourali jme všechny zárubně a vyměnili dveře v suterénu a vybudovali novou šatnu pro kuchařky. Vybudovali jsme novou kuchyňku a jídelní kout pro děti z 5.třídy. Ve dvou třídách byly vyměněny koberce v hernách. V roce 2015 jsme zrekonstruovali hlavní vchod, odstranili staré obložení ze stěn. V 5.třídě byla repasována okna, odstraněno obložení a vyměněna topná tělěsa. Byla nainstalována interaktivní tabule, kterou jsme mohli pořídit díky dotaci Logopedická prevence .V roce 2016 byly vybudována výdejna jídla s jídelnou pro děti v 1. třídě.
Mateřská školka je dobře vybavena pomůckami i hračkami, které se každý rok doplňují.

Knihy
V každé třídě se nachází dětská knihovna, která se neustále doplňuje novými tituly. Knihy jsou v dobrém stavu.
Učitelská knihovna se taktéž vybavuje novými tituly, které obohacují práci učitelek.

Technické zázemí
Mateřská školka je vybavena  počítači, tiskárnou, kopírkami, notebookem, fotoaparáty. V každé třídě je radiomagnetofon a CD přehrávač. Ve školce jsou dva video přehrávače, v 5.třídě je interaktivní tabule.